วางแผนรับรีวิวสินค้าบนโฆษณาออนไลน์ผ่านSocialMediaอย่างไรให้โดนใจ

รับรีวิวสินค้า

ยากที่จะปฏิเสธเหลือเกินว่าท่ามกลางกระแสการแข่งขันอันรุนแรงของการตลาดแบบออนไลน์ การทำโฆษณาออนไลน์ให้โดนใจและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากและเป็นสิ่งเจ้าของแบรนด์ต่าง ๆ ไม่ควรมองข้าม เพราะการสร้างโฆษณาให้โดนใจและเข้าถึงกลุ่มของผู้บริโภคนั้นจะเปรียบเสมือนการติดอาวุธทางธุรกิจและช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นโดยการรับรีวิวสินค้าบนโฆษณาออนไลน์เป็นอีกเครื่องมือของการตลาดทางSocial Media ที่แตกต่างจากกลยุทธ์อื่น เพราะการทำโฆษณาออนไลน์นั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยสร้างความสนใจให้กับกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที แถมยังเป็นการช่วยสร้างความสนิทสนมความใกล้ชิดระหว่างสินค้ากับกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้นตามไปด้วย

 

แต่กว่าที่จะทำโฆษณาออนไลน์ให้โดนใจกลุ่มผู้บริโภคนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่เจ้าของสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์ต่างๆ  ต้องวางแผนทำโฆษณาออนไลน์โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

 

ระยะแรก ก่อนเริ่มทำโฆษณา

ในระยะก่อนเริ่มทำโฆษณานั้นเจ้าของสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์ต่าง ๆ จะต้องทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและแบรนด์ของตนเอง พร้อม ๆ ไปกับการสำรวจคู่แข่งว่าคู่แข่งของตนเองนั้นกำลังทำอะไรอยู่ และสิ่งที่เค้าทำนั้นจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเราหรือไม่ และหากจะกระทบจะกระทบทางด้านไหนบ้าง

  • ทำการสำรวจตลาด ภาพรวมของสินค้า รวมถึงทำความรู้จักกลุ่มลูกค้าให้ดีด้วยการทำความเข้าใจถึงข้อมูลประชากรไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ เช่นเพศ รายได การศึกษา พฤติกรรมการบริโภคและใช้สินค้า เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง
  • ทำการสำรวจคู่แข่งทางธุรกิจถึงจุดแจ็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อหาความแตกต่างของเรากับคู่แข่งเพื่อทำให้สินค้าของเราโดดเด่นกว่าคู่แข่ง

 

 

ระยะที่สอง ระหว่างการโฆษณา

ทำการทดสอบการตอบรับรีวิวสินค้าบนโฆษณาออนไลน์ด้วยการสำรวจความคิดเห็นเพื่อหาความนิยมเชิงบวกและความนิยมเชิงลบของการโฆษณาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณค่าของการโฆษณาในใจผู้บริโภคให้มีมากขึ้น และให้ได้ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่นทำการสอบถามถึงเนื้อเรื่องของโฆษณา สอบถามถึงความน่าเชื่อถือในการรับรีวิวสินค้า สอบถามถึงคุณสมบัติสินค้าที่จดจำได้

 

ระยะที่สาม หลังจากเผยแพร่โฆษณา

สำหรับระยะหลังเผยแพร่การโฆษณานั้น เป็นระยะที่ต้องวัดผลโฆษณาหลังจากที่ทำการเผยแพร่บนSocial Media เพื่อสำรวจดูว่าข่าวสาร หรือโฆษณาที่เราทำการเผยแพร่ไปนั้นถูกส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกลุ่มหรือไม่ และมีอุปสรรคอะไรบ้างที่ทำให้การรับรีวิวสินค้าบนโฆษณาออนไลน์ของเราไม่ประสบความสำเร็จ หากการโฆษณานั้นเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังควรสำรวจถึงความต้องการเชิงลึกในการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้า และสำรวจถึงสิ่งทำให้ลูกค้ายอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าของเรา

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *