จาก 1.0 สู่ 4.0 การเปลี่ยนแปลงทางการตลาดที่ไม่ควรพลาด

รับรีวิวสินค้า

สำหรับผู้ที่ต้องการทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จนั้น มีอีกเรื่องหนึ่งที่ควรต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องความเป็นมาและความแตกต่างในแต่ละยุค เพื่อเข้าใจถึงแนวทางและวิธีการในทำการตลาดเพื่อที่จะสามารถนำมาผสมผสานวิธีการและกลยุทธ์ก่อนนำมาดัดแปลงเป็นเทคนิคทางการตลาดของตนเองไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือการรับรีวิวสินค้าเพราะการทำการตลาดให้ทันสมัยนั้น เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อดีตให้เข้าใจเสียก่อนเพื่อที่จะวางแผนการตลาดได้แบบไม่ตกยุคนั่นเอง โดยการตลาดในแต่ละยุคนั้นมีความแตกต่างและมีความน่าสนใจอย่างมาก ดังต่อไปนี้

การตลาดยุค 1.0 ยุคทุนนิยม

การยุคทุนนิยมที่เน้นในเรื่องการผลิตสินค้าออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าในลักษณะมวลชน ขนาดใหญ่ และผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด เน้นการผลิตที่เน้นตัวสินค้าเป็นหลัก เน้นการผลิตจำนวนมากเพื่อลดต้นทุน ส่วนเทคนิคทางการตลาดนิยมนำมาใช้กันอย่างมากในยุคนี้ก็คือการใช้หลัก 4P’s ก็คือ products/price /place/promotion  เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคเข้าถึงตัวสินค้าได้ง่ายขึ้น

การตลาดยุค 2.0ยุค การตลาดแบบสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

เป็นยุคการตลาดที่มุ่งเน้นในเรื่องของตลาดเป้าหมาย โดยผู้ผลิตสินค้าส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นไปที่การหาความแตกต่างเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ส่วนเทคนิคทางการตลาดที่นิยมใช้กันอย่งมากในยุคนี้ก็คือการกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM (CRM Customer Relationship Marketing ) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นในใจลูกค้านั่นเอง

การตลาดยุค 3.0 ยุคการตลาดแบบเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม

เป็นยุคการตลาดที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทำการตลาดควบคู่ไปกับการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม โดยองค์กรต่าง ๆ จะมุ่งเน้นในเรื่องการตอบแทนสังคม CSR  (Corporate Social Responsibility)   ในแง่ต่าง ๆ รวมถึง เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถออกความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพิ่มมากขึ้น ยุคนี้ถือเป็นยุคเริ่มต้นของการตลาดในรูปแบบที่เชื่อมโยงกับความรับผิดชอบทางสังคม ซึ่งมีหลายบริษัทที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ

การตลาดยุค 4.0 ยุคแห่งตลาดแบบดิจิตัลและการรับรีวิวสินค้า

ถือได้ว่าเป็นการตลาดในยุค Digital ซึ่งเป็นยุคในการทำการตลาดที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า Social Network Marketing เป็นยุคที่ผู้ผลิตสินค้าจะต้องรับฟังความคิดเห็นของสังคมหรือผู้บริโภคก่อนทำการเลือกนำเสนอสินค้า หรือขายสินค้า นอกจากนี้ยุคนี้ยังถือว่าเป็นยุคที่นิยมความแตกต่างเนื่องจากลูกค้าแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะตัวทำให้มีความต้องการซื้อสินค้าในแบบที่ตัวเองสนใจ นอกจากนี้ในยุคนี้ยังเป็นยุคที่ลูกค้ามีความใกล้ชิดกับสินค้าอย่างมากตั้งแต่กระบวนการเลือกซื้อสินค้าที่โดยส่วนมากแล้วมักจะเน้นเลือกสินค้าจากข้อมูลที่ได้จากการรับวิวจากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์ (Influencer) เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ และในยุคนี้ CSR ได้พัฒนาจากการตอบแทนสังคม ไปสู่ CSV การสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคอย่างถาวร ส่วนเทคนิคทางการตลาดที่นิยมใช้กันมากในยุคนี้ก็คือการรับรีวิวสินค้าหรือการเขียนรีวิวสินค้าเนื่องจากเป็นยุคที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารมากกว่าคำโฆษณานั่นเอง

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *